Udskriv denne side

1999 vedtægter

Gældende fra selskabets stiftelse til og med 23.februar 2020.

Foreningens navn og formål 
1. Foreningens navn er Dansk Filosofisk Selskab. 
2. Foreningens formål er at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mellem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske filosoffer. 
3. Formålet søges bl.a. fremmet ved: 
(i) at afholde filosofiske årsmøder i Danmark. 
(ii) at etablere kontakt med og evt. medlemskab af internationale filosofiske foreninger. 
(iii) at udgive periodiske publikationer. 
(iv) at iværksætte andre initiativer som foreningen finder velegnede. 

Foreningens medlemmer 
4. Medlemsberettiget er enhver der er interesseret i virkeliggørelsen af foreningens formål. Indmeldelse sker ved indbetaling af medlemskontingent. 

Generalforsamlingen 
5. (i) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
(ii) Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer, og hvor mindst 1/4 af foreningens medlemmer skal være til stede. Er denne fordring om kvalificeret fremmøde ikke opfyldt, og har ændringsforslaget fået 2/3 af de fremmødtes stemmer, skal forslaget udsendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Urafstemningens resultat fremgår ved almindelig stemmeflerhed. 
6. (i) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, normalt i forbindelse med årsmødet. Indkaldelse af generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. 
(ii) Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.: 

Valg af dirigent. 
Godkendelse af dagsorden. 
Godkendelse af refererat af forrige generalforsamling. 
Valg af referent. 
Formandens beretning. 
Kassereren fremlægger regnskab og budget til godkendelse. 
Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning sit forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til bestyrelsen, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne. 
Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen 
Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 
Valg af to revisorer for det indeværende år. 
Evt. 

(iii) Eventuelle forslag til dagsorden, herunder forslag til hvilke institutioner og foreninger, der skal have udpegningsret til bestyrelsen, skal være motiverede og formanden for bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning i de på dagsordenen optagne sager. 
7. (i) Ekstraordinær generalforsamling kan med 4 ugers frist og med angivelse af motiveret dagsorden indvarsles af bestyrelsen, og skal med samme frist indvarsles inden 14 dage når mindst 1/10 af samtlige medlemmer indgiver skriftlig begæring herom. 
(ii) Der kan på en ekstraordinær generalforsamlings dagsorden optages de samme emner som på en ordinær generalforsamling, bortset fra opstilling til valg. Dog kan en bestyrelse fratræde samlet, hvis den på baggrund af forhandlingerne ønsker det. I så fald vælges en ny bestyrelse efter retningslinierne i par. 8. 

Valg til bestyrelsen 
8. (i) Betyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen. 
(ii) Bestyrelsen består dels af udpegede, dels af valgte medlemmer. 
(iii) På generalforsamlingen træffes beslutning om hvilke institutioner og foreninger, der har ret til for det kommende år at udpege hver et medlem til bestyrelsen. Hvem der er udpeget meddeles efterfølgende. 
(iv) På generalforsamlingen vælges tillige ved direkte valg et antal medlemmer til bestyrelsen. Antallet af medlemmer valgt på generalforsamlingen må ikke overstige antallet af udpegningsberettigede institutioner og foreninger. 
(v) Prioriterede lister med forslag til valg af de ikke-udpegede bestyrelsesmedlemmer skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
(vi) Valget finder sted ved afstemning mellem indleverede valglister som helhed. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer af foreningen. Valghandlingen bortfalder, hvis der kun foreligger en enkelt valgliste. 

Bestyrelsen 
9. (i) Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
(ii) Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningens økonomi ud over hvad lovgivningen medfører. 
(iii) Formand og kasserer har tegningsret for foreningens bank- eller girokonti, og har dispositionsretten herover. 
(iv) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
(v) Bestyrelsen forestår: Indkaldelse til generalforsamlingen. Heri indgår bestyrelsens forslag til udpegningsberettigede institutioner og foreninger samt bestyrelsens forslag til generalforsamlingsvalgte medlemmer. Planlægning af filosofi-årsmødet. Årsmødet rummer filosofiske foredrag og diskussioner af faglige emner. Det afholdes i samarbejde med de filosofiske institutter ved de højere uddannelsesinstitutioner og har deltagelse bl.a. af disses medarbejdere og studerende samt repræsentanter for de øvrige filosofiske miljøer i Danmark. Udgivelsen af en periodisk publikation. Interne drøftelser af faget og andre aktiviteter, der fremmer foreningens formål. 

Økonomi 
10. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 
11. (i) Foreningen fastsætter på sin generalforsamling sit kontingent for et år ad gangen. 
(ii) Bestyrelsen administrerer kontingentet, og skal forud for generalforsamlingen indgive foreningens regnskab for det forløbne år til revision. Det reviderede regnskab samt statusopgørelsen fremlægges på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Samtidig fremlægges foreningens budget for det indeværende regnskabsår. 

Foreningens opløsning 
12.(i) Opløsning af foreningen kan ske ved en generalforsamling efter de for vedtægtsændringer gældende i par. 5 nævnte regler; dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning prøves ved urafstemning blandt foreningens samtlige medlemmer, hvor det kræves at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen. 
(ii) Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et formål der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.


Forrige side: 2020 Vedtægter
Næste side: Generalforsamling