Udskriv denne side

2020 Vedtægter

Gældende fra og med den 24. februar 2020 til og med den 5. marts 2021.

Foreningens navn og formål 

1. Foreningens navn er Dansk Filosofisk Selskab. 

2. Foreningens formål er at befæste filosofiens position i Danmark ved at styrke båndene mellem de danske filosofiske miljøer, samt mellem danske og udenlandske filosoffer. 

3. Formålet søges bl.a. fremmet ved: 
(i) at afholde filosofiske årsmøder i Danmark. 
(ii) at etablere kontakt med og evt. medlemskab af internationale filosofiske foreninger. 
(iii) at udgive periodiske publikationer. 
(iv) at iværksætte andre initiativer som foreningen finder velegnede.

Foreningens medlemmer 

4. Medlemsberettiget er enhver der er interesseret i virkeliggørelsen af foreningens formål. Indmeldelse sker ved indbetaling af medlemskontingent. 

Generalforsamlingen 

5. (i) Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 
(ii) Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer kræver dog mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer, og hvor mindst 1/4 af foreningens medlemmer skal være til stede. Er denne fordring om kvalificeret fremmøde ikke opfyldt, og har ændringsforslaget fået 2/3 af de fremmødtes stemmer, skal forslaget udsendes til urafstemning blandt foreningens medlemmer. Urafstemningens resultat fremgår ved almindelig stemmeflerhed. 

6. (i) Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, normalt i forbindelse med årsmødet. Indkaldelse af generalforsamlingen sker med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
(i.a.) I indkaldelsen til generalforsamling indgår mindst en liste med foreslåede medlemmer til den kommende bestyrelse og repræsentantskabets forslag til udpegningsberettigede institutioner. 
(ii) Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 
5. Formandens beretning. 
6. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
7. Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens beslutning repræsentantskabets forslag mht. hvilke institutioner og foreninger, der skal have ret til at udpege medlemmer til repræsentantskabet, sammen med eventuelle forslag herom indsendt af medlemmerne. 
8. Behandling af evt. indkomne forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
10. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
11. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 
12. Kassereren fremlægger budget til godkendelse.
13. Valg af to revisorer for det indeværende år. 
14. Evt. 

(iii) Eventuelle forslag til dagsorden, herunder forslag til hvilke institutioner og foreninger, der skal have udpegningsret til repræsentantskabet, skal være motiverede og bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning i de på dagsordenen optagne sager. 

7. (i) Ekstraordinær generalforsamling kan med 4 ugers frist og med angivelse af motiveret dagsorden indvarsles af bestyrelsen, og skal med samme frist indvarsles inden 14 dage når mindst 1/10 af samtlige medlemmer eller 1/3 af repræsentantskabet indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. 
(ii) Der kan på en ekstraordinær generalforsamlings dagsorden optages de samme emner som på en ordinær generalforsamling, bortset fra opstilling til valg. Dog kan en bestyrelse fratræde samlet, hvis den på baggrund af forhandlingerne ønsker det. I så fald vælges en ny bestyrelse efter retningslinierne i par. 7.a. 

Valg til bestyrelsen.

 7.a. (i) Bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af foreningen.
(ii) Bestyrelsen har fem medlemmer.
(iii) Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.
(iv) Bestyrelsen vælges som samlet liste
(v) Lister med forslag til valg af en kommende bestyrelse skal være den siddende bestyrelse i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
(vi) Valget finder sted ved afstemning mellem indleverede valglister som helhed. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer af foreningen. Valghandlingen bortfalder, hvis der kun foreligger en enkelt valgliste

Valg til repræsentantskabet 

8. (i) Medlemmer af repræsentantskabet skal være medlemmer af foreningen. 
(ii) Repræsentantskabet består dels af udpegede, dels af valgte medlemmer. 
(iii) På generalforsamlingen træffes beslutning om hvilke institutioner og foreninger, der har ret til for det kommende år at udpege hver et medlem til repræsentantskabet. Hvem der er udpeget meddeles efterfølgende bestyrelsen. 
(iv) På generalforsamlingen opstilles og vælges tillige ved direkte valg et antal medlemmer til repræsentantskabet. Antallet af medlemmer valgt på generalforsamlingen må ikke overstige antallet af udpegningsberettigede institutioner og foreninger.
(v) Opstilling til valg til repræsentantskabet kræver ikke personligt fremmøde på generalforsamling. 

Bestyrelsen 

9. (i) Bestyrelsen konstituerer sig efter valget med formand, næstformand, sekretær og kasserer. 
(ii) Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for foreningens økonomi ud over hvad lovgivningen medfører. 
(iii) Formand og kasserer har tegningsret for foreningens bank- eller girokonti, og har dispositionsretten herover. 
(iv) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og mødes efter behov.
(v) Bestyrelsen forestår: Indkaldelse til repræsentantskabsmøder og generalforsamlingen.
(vi) Bestyrelsens beslutninger skal altid fremlægges for repræsentantskabet ved det efterfølgende fælles møde (se § 9, stk. ii-iii). 

Repræsentantskabet

9.a. (i) Repræsentantskabet konstituerer sig efter valget med formand og næstformand.
(ii) Det valgte repræsentantskab afholder mindst to årlige fælles møder sammen med bestyrelsen.
(iii) Punkter på disse fælles møder er bl.a.: (a.) Beretning fra bestyrelse og andre løbende ansvarsområder. (b.) Planlægning af filosofi-årsmødet, der rummer filosofiske foredrag og diskussioner af faglige emner. Årsmødet afholdes i samarbejde med de filosofiske miljøer ved de højere uddannelsesinstitutioner og har deltagelse bl.a. af disses medarbejdere og studerende samt repræsentanter for de øvrige filosofiske miljøer i Danmark. (c.) Udgivelsen af periodiske publikationer. (d.) Interne drøftelser af faget og andre aktiviteter, der fremmer foreningens formål. 

Økonomi 

10. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 

11. (i) Foreningen fastsætter på sin generalforsamling sit kontingent for et år ad gangen. 
(ii) Bestyrelsen administrerer kontingentet, og skal forud for generalforsamlingen indgive foreningens regnskab for det forløbne år til revision. Det reviderede regnskab samt statusopgørelsen fremlægges på den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse. Samtidig fremlægges foreningens budget for det indeværende regnskabsår. 

Foreningens opløsning 

12.(i) Opløsning af foreningen kan ske ved en generalforsamling efter de for vedtægtsændringer gældende i par. 5 nævnte regler; dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning prøves ved urafstemning blandt foreningens samtlige medlemmer, hvor det kræves at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen. 

Vedtægterne vedtaget ved urafstemning den 24. februar 2020


Forrige side: Vedtægter
Næste side: 1999 vedtægter