Udskriv denne side

Om selskabet

Filosofikum


Dansk Filosofisk Selskab hilser rapport om et nyt Filosofikum fra Uddannelses- og Forskningsministeriet velkommen – og argumenterer for bevarelse af navnet Filosofikum!

 Pressemeddelelse om ”Nyt Filosofikum”

Dansk filosofisk Selskab (DFS) hilser Undervisnings- og Forskningsministeriets rapport vedr. Det ny Filosofikum velkommen. I en tid, hvor uddannelse oftest diskuteres i forhold til økonomi og beskæftigelse, er opmuntrende med en ministeriel rapport, der understreger, at uddannelse først og fremmest skal danne til studerende til ”fagpersoner, mennesker og borgere”. Inspirationsgruppen bag rapporten peger rigtigt på, at den akademiske dannelse skal bygge videre på almendannelsen i gymnasieuddannelserne, og det samlede mål med denne dannelse gennem uddannelse er at stimulere til ”nysgerrighed, kritisk tænkning og dømmekraft”. Dette mål bakker DFS helhjertet op om, ligesom vi mener at vi som filosoffer kan bidrage til at indfri idealerne for især den akademiske del af dannelsen. Filosofien tilbyder her klassiske filosofiske discipliner som etik, videnskabsteori, erkendelsesteori, argumentationsteori og logik.

Se ministeriets præsentation af rapporten her.

På et væsentligt punkt er vi uenige med rapporten, idet inspirationsgruppen anbefaler, at det ny filosofikum får navnet ’Akademia.’ Dette kunstigt konstruerede navn skyldes tilsyneladende en frygt for at genoplive noget forgangent, men ikke desto mindre er det netop en fornyelse af den klassiske dannelsestradition, som dette initiativ eksplicit tager udgangspunkt i. DFS vil derfor plædere for, at man ganske enkelt kalder det nye filosofikum for Filosofikum. Derved tydeliggør man, hvad det hele handler om, nemlig at genoptage en afbrudt historisk tradition for at introducere universitetsstuderende til den akademiske dannelsestradition, der byder en at forholde sig ”akademisk (sagligt og kritisk) til et problem.” Endvidere udpeger navnet den disciplin, hvor refleksioner over ”sandhed, erkendelse, væren, retfærdighed og mening” traditionelt forfines og udvikles, nemlig filosofien, f.eks. i arbejdet med etisk normative spørgsmål og i den fagligt funderede videnskabsteori.

DFS mener dog ikke, at filosofi alene gør det, således som det nærmest blev forudsat i det gamle Filosofikum. Vi anser tværtimod tværdisciplinære studieelementer for helt afgørende for en vellykket genindførelse af Filosofikum. Generelt bør det nye Filosofikum fokusere på den enkelte studerendes refleksion og fordybelse i egen faglighed, men med en tværfaglig indsigt som ballast, og både undervisnings- og eksamensformer bør understøtte dette.

Inspirationsgruppen understreger, at det nye tværdisciplinære Filosofikum skal have fælles indholdselementer. Det giver mulighed for samarbejde om undervisningen på tværs af uddannelser, fakulteter og institutioner, og der skitseres seks studieelementer, nemlig Indføring i videnskaberne, Videnskaben i verden, Fagets videnskabsteori og historie, Teknologiforståelse, Etik og Akademiske redskaber. En implementeringen af sådanne fælles studieelementer på alle landets universiteter – på tværs af fag og discipliner – vil uden tvivl bidrage til den ønskede refleksion ”over metoder, videnbegreber og genstandsfelter inden for de forskellige videnskabelige traditioner”, ikke mindst hvis nogle af disse elementer implementeres som tværdisciplinære forløb, hvor studerende fra forskellige fag undervises og eksamineres i blandede grupper. Derfor hilser DFS også anbefalingen om at igangsætte et fælles udviklingsarbejde på tværs af universiteterne velkomment og håber på et frugtbart samarbejde mellem fagfilosoffer og forskere fra de øvrige discipliner.

 

På Dansk Filosofisk Selskabs vegne,

Esther Oluffa Pedersen og Asger SørensenNæste side: Kontakt