Opslag

Med nettidsskriftet Filosofiske Anmeldelser kunne Dansk Filosofisk Selskab i årene 2012-21 udgive over hundrede filosofiske anmeldelser. Anmeldelserne var skrevet af filosofistuderende og uddannede filosoffer fra hele landet til den filosofiinteresserede offentlighed i Danmark, ikke mindst undervisere og elever i gymnasium, HF og på højskoler.

Desværre blev den mangeårige redaktionssekretær efterhånden overbebyrdet af andet arbejde og måtte melde fra i perioder. Siden begyndelsen af 2021 er det ikke lykkes at få produktionen og udgivelsen af tidsskriftet ført videre. Og siden crashet af DFS' hjemmeside i efteråret 2022 har man heller ikke kunnet tilgå Filosofiske anmeldelsers bagkatalog.

Nu har redaktør Erik Bendtsen og selskabets bestyrelse så besluttet i fællesskab, at vi ikke længere kan afvente redaktionssekretærens evt. tilbagekomst, men må begynde på en frisk, dvs. vi søger en ny redaktionssekretær og påbegynder en helt ny serie af tidsskriftet med titlen Filosofiske Anmeldelser - Ny serie. Og den gamle serie, altså bagkataloget, vil snarest muligt igen blive tilgængeligt på hjemmesiden.


Stillingen som redaktionssekretær er ulønnet, men faglig interessant.

Hermed en beskrivelse af arbejdet:

Filosofiske anmeldelser anmelder filosofiske bøger udgivet på dansk, dvs. bøger skrevet på dansk eller udgivet i dansk oversættelse fra andre sprog.

Sekretærens opgaver består i at være bindeled mellem forlag og redaktion og mellem anmelderne og redaktionen.

Sekretæren (gen)etablerer kontakt med relevante danske forlag, så hun/han løbende bliver bekendt med filosofiske nyudgivelser. Disse udgivelser anføres på DFS' hjemmeside på den filosofiske bogliste (er ved at blive genetableret efter web-crash). Sekretæren modtager henvendelser fra anmeldere, der ønsker at anmelde en filosofisk udgivelse. Sekretæren aftaler med forlag og anmelder, at forlaget sender et eksemplar af den pågældende udgivelse til anmelder.

Yderligere består opgaven i at modtage anmeldelserne fra anmelderne, læse korrektur på dem og videresende dem til hovedredaktøren, som så også læser korrektur og afgør om anmeldelsen skal publiceres. Den sidste opgave for sekretæren består i at formatere de accepterede anmeldelser og lægge dem op på selskabets hjemmeside under fanebladet ’Anmeldelser’ fire gange om året.

Ansøgning og evt spørgsmål rettes til chefredaktør Erik Bendtsen erikb@ruc.dk

Ansøgningsfrist 1. maj 2023. Max. en sides ansøgning og en sides c.v.